Thánh Lưu Minh Tài Trở Lại Với Hit Despacito Có Kèm Sub Việt

1515
Xem thêm

Dự kiến dùng thang 20 thay cho thang điểm 10

Xem thêm

Hôn lễ hoàng gia hoành tráng của mỹ nhân đẹp nhất Phillippin

Xem thêm

Mất tiền, mất nghiệp, hỏng đám cưới... vì bán độ

Sub Việt:

Xi... xà bè ki cha ché bôn ra tô mì rạn đô têêê
Teng gồ khe và la krồ tia gố oiii
Vi... kề tu mi la tá zê xa vá za màn đố méen
Me thràn me kàm mi nồ kê zố phoiii
Tùùù... T'rè lờ xè li ma li đa zồ xe mê t'rààà
Mề gồ tè xì khô mì phô zà man rớp lànnn
Xồ rồ khù bị xa lờ xi xke rớt bú xồôô


Ô yeah...yà, zè mè tà xu xa nô má kè rố nô mààà
Rồ gồ mè xi tiết đồ va tì tiêm nố mààà
È xì tề lồ ma lồ xi mình ghe nghé phú đồôô
---
[ĐIỆP KHÚC]
Đét's pa xi tộ
Kè rồ rẹc mi là tu khe rô rec pà xí tồồồ
Kề hạc khè tề khè cô cô xa xa lô ý đồ
Pà rặc khè tặc cồ đi xi nồ tá cố mí gồôô
Đét's pa xi tộ
Kè rồ rẹc mù rà te pe xô réc pà xí tồồồ
Thì mà là bè rè be re tu la bè rí tồồồ
Rè phì là tụ ẹt vô ta đô mô nú rrrí đồôô
Ốốố...
Ke rồ re pà lá tù pe lù ki rồ xe tu rrrế mùùù
Ke le xin nhe xà mí bô kaaa
Tum maia rề xố pa ri tồồồ
Ze khờ me xồ re pờ xa tù xô nè xe bé lí đồồồ
Ha xa ra bu ca tú rrri tồôô
Y cam bi rê khớp pe li đồồồ.